Ефективність використання ресурсів.

1. Якість документування зведення про помилки :

n безліч способів передачі інформації споживачеві (паперова документація, файл текстовий, наявність довідкового інтерфейсу, можливість контекстної підказки);

n повчальні версії програм, їх уявлення;

n наявність автоматизованої системи навчання;

n наявність інструкцій в експлуатаційній документації.

2. Доступність (легкість освоєння). Вимоги до кваліфікації користувача.

3. Коректність (ступінь адекватності реалізованих в ППП методів вимогам наочної області).

Набір функціональних показників ППП (зпівставлення фактично набутих значень експлуатаційних показників з вимогами наочної області).

По набору показників якості ППП можливе застосування експертних оцінок (бали) і отримання сумарної оцінки (бали), пов'язаної з валовим коефіцієнтом, який враховує значущість кожної характеристики.

Приклад:

Продуктивність Багатостороність Обробка помилок Складність навчання Складність використання Загальна користувацька оцінка Потужність
dBase Ä Æ Æ Ä Ä 7.0 6.7
Paradox Å Æ Ä Ä Ä 6.8 5.1
FoxPro Ä Å Æ Æ Æ 6.8 7.1
R:Base Å Æ Æ Ä Ä 5.8 3.6
Clarion Ä Å Æ Æ Æ 5.7 6.0

Ä- 710; - 56,9; - <5.

Характеристики ППП:

1) потужність пакету ( порівняльне визначення двох характеристик: продуктивності і різносторонності);

2) загальна споживча оцінка:

((3*легкозасво)+(6*зручн.викор.)+(2*обр.помил.)+оцінка пипр.)/12


Тема 4: Ціноутворення програмної продукції.

Об'єктом розрахунку цін є:

1) ПВ, виготовлені на індивідуальне замовлення (договір);

2) ПВ, що тиражується і поставляється споживачеві за допомогою торгуючих посередників;

3) Промислові послуги, що надаються при впровадженні ПВ.

Основою формування ціни є:

1) Визначення економічно обгрунтованих витрат на створення ПВ. Обгрунтування витрат на розробку ПВ можливе із залученням нормативних матеріалів (УНЧ, ТНЧ) з обов'язковими уточненнями за допомогою обліку всіх впливів, всіх додаткових чинників, наближеність матеріалів до джерела і умовами конкретної розробки;

2) Споживчі властивості ПВ в їх зпівставлення на ринку програмної продукції.

Розрізняють два види цін: договірні і прейскурантні, пов'язані з постачанням тиражованого програмного продукту (переважно через посередника).

Договірні (опт) ціни - визначаються сторонами, виходячи з договору (технічного завдання, умов договору), з урахуванням економічно обгрунтованих витрат і узгодженого сторонами розміру прибутку. Матеріали, пов'язані з формуванням договірної ціни оформляються у вигляді калькуляції ціни, які представлені як окремі складові витрат по розробці.Пропозиція по П обгрунтовується, виходячи з розрахунку рівня прибутку, яка складається в галузі, пов'язаній з розробкою і застосуванням програмної продукції.

Замовник виходить з рівня прибутку, який склався в галузі, де застосовуватиметься ПВ (у своїй області).

Ці два рівні можуть не співпадати (конфлікт між розробником і замовником).

При визначенні договірної ціни на програмну продукцію, що поставляється декільком замовникам (або в декількох екземплярах) в ціну екземпляра постачання включаються витрати на розробку рознесені на загальну кількість екземплярів постачання.

У разі виконання нових замовлень на цю ж продукцію з системи розробки повинні виключитися витрати, пов'язаний із створенням і виготовленням першої партії, тобто витрати компенсуються попередніми партіями.

При формуванні договірної ціни спочатку визначають попередню договірну ціну (ПДЦ), яка складається з складових:

ПДЦ = З + П + Н

З - собівартість, П - прибуток, Н - податки.

Після того, як підготовлена пропозиція про ПДЦ можливе і коректування:

ДЦ = ПДЦ + ПП

ПП - пропозиції по прибутку.

Аналогічно визначаються ціни на послуги з супроводу програмної продукції, з тією лише різницею, що ціна на послуги може бути пов'язана не з самим чинником проведення робіт, а з періодом протягом якого виявляються ці послуги.

витрати_за_період(рік) + П + Н

(кількість потребл.)(кільк_інтервалів_виплати)

кількість інтервалів виплати - 12 або 4 (місяць або квартал).

Якщо витрати за період збираються не на конкретного споживача послуг, а на всіх споживачів, то включають в знаменник кількість споживачів.

Прейскурантні ціни (ПЦ).

Не передбачається узгодження розміру ціни між постачальником і споживачем. Вони фіксовані в прейскурантах, зазвичай не супроводжуються калькуляціями (тобто розрахунок йде за принципом “подобається чи ні”).ПЦ часто використовуються при роботі фондів програм, які підтримуються організаціями - посередниками. Розробники і постачальники не одна і та ж особа.

,де;

СИ - собівартість виготовлення;

Н - податки;

ПВ - прибуток виготівника;

У собівартість виготовлення конкретного зразка постачання включають:

n витрати на придбання еталонного зразка, ці витрати частіше визначають ЦД;

n витрати виготовлення зразка постачання (витрати на тиражування, деякі витрати по інсталяції зразка в умовах конкретного об'єкту);

n витрати на виробництво.

ПВ - прибуток виготівника залежить від кон'юнктури ринку.

Для того, щоб стимулювати розробника на створення програмної продукції, орієнтованої на максимально великий тираж, в ПЦ можна включити коефіцієнт % авторської винагороди.

По відношенню до ПЦ можливе застосування всіх тих міркувань, пов'язаних з компенсацією витрат.

Ціни першого ступеня зазвичай пов'язані з компенсацією витрат на придбання еталонного зразка;

Ціни другої і подальших ступенів виключають ці витрати і передбачувані витрати на виробництво.


Тема 5: Управління розробкою програмної продукції.

1) Управління здійснюється для забезпечення необхідної якості виробу (у технічному завданні);

2) Дотримання термінів розробки (ТЗ);

3) Ефективне використання ресурсів розробки.

Управління здійснюється на основі послідовної реалізації робіт і етапів ЖЦПО:

1. В першу чергу треба весь процес розробки розбити на окремі етапи і роботи. Для кожного етапу (роботи) формується завдання, що має реальний, контрольований результат.

2. Здійснюється облік виконання етапів і робіт.

3. На підставі контролю приймаються управлінські дії з ліквідації відхилень фактичних результатів від запланованих.

Особливості розробки програмної продукції.

1. Крупномасштабность планування. Планування ведеться на рівні етапів і робіт.

2. номенклатура робіт, що виконуються під час створення ПП, багато в чому залежить від вимог конкретної реалізації.

3. Погана збалансованість планів робіт по ресурсах. відсутність достовірних методів розподілу ресурсів по роботах приводить до перерозподілу ресурсів.

Для того, щоб здійснити якісне управління розробкою здійснюється технологічна підготовка розробки.

1) Визначити склад і послідовність виконання робіт.

2) Визначити склад і кваліфікацію виконавців по виконанню робіт.

3) Визначити устаткування, необхідне для виконання робіт.

4) Методи і інструментальні засоби виконання робіт.

5) Методи і засоби контролю результатів робіт.

6) Норма витрати ресурсів по окремих роботах.

7) Склад бібліотеки проекту, тобто якими внутрішніми документами оформляється хід розробки, що фіксує проміжні результати.

Технологічна підготовка може проводитися як спеціальною службою, це зазвичай відбувається в крупних організаціях-розробниках, або технологічна підготовка проводиться керівником розробки проекту або відповідальним виконавцем в рамках декількох бригад.

В результаті технологічної підготовки отримують технологічну схему розробки ПП, в якій представлений перелік робіт, в тій послідовності, в якій вони повинні бути проведені, і по кожній роботі указані всі ресурси і засоби необхідні для її виконання.

Як технологічна схема в програмобудувництві виступають командні плани і набори завдань.

Відсутність достовірних методичних матеріалів що полегшують визначення переліку робіт, що проводяться на пізніх етапах створення ПП, тоді, коли його розробка тільки починається, приводить до того, що при переході від етапу до етапу перелік робіт доводиться переглядати. Звідси і технологічна підготовка може бути розосереджена в часі. Для технологічної підготовки необхідно:

1. Технічне завдання (ТЗ);

2. Нормативно-методична документація (стандарти, методичні матеріали);

3. Архів технологічних процесів по попередніх резработках;

4. Набір інструментальних засобів (систем програмування, документації).

Результати технологічної підготовки використовуються для того, щоб сформулювати завдання розробникам.

n Проводиться диспетчерське обслуговування розробки (контролю в ході виконання завдання);

n У разі отримання результатів про відхилення приймаються рішення по коректуванню процесу розробки;

n Дозволяють нарощувати архів розробки і використовуються надалі.


0005796278986490.html
0005833311577499.html

0005796278986490.html
0005833311577499.html
    PR.RU™